Grundejerforeningen Grundlaug

Den ærlige og troværdige forening

Vedtægter for foreningen ”Grundlaug”.

§ 1. Foreningens navn, hjemsted og formål
Stk 1. Foreningens navn er " Grundlaug".
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune.
Stk. 3. Foreningens formål er at:

  1. organisere snerydning og vedligeholdelse af vejene, for foreningens medlemmer. Vejene henhører under loven om ”Private fællesveje”, og
  2. varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder i relation til de under punkt 1 nævnte aktiviteter.

§ 2. Medlemmer
Stk. 1. Grundejere i området inden for Elmelundsvej, Skovvangsvej, Ndr. Lyngsbækvej og Krakærvej, der kan anbefales af en enstemmig bestyrelse, og som ikke samtidig er medlem af anden grundejerforening eller vejlaug i området.
Stk. 2. Medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr på 600 kr. og herefter et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes årligt på generalforsamlingen.
Stk. 3. Medlemmer skal oplyse e-mail adresse, hvorpå alle informationer fra foreningen kan modtages. Bestyrelsen kan dispensere herfra efter konkret aftale med medlemmet.
Stk. 4. Der kan ikke i foreningens navn oprettes facebookside, chatforum eller lignende. Foreningen kan oprette en hjemmeside.
Stk. 5. Ejerskifte af grund/ejendom skal meddeles bestyrelsen.
Stk. 6. Udmeldelse skal ske skriftligt.
Stk. 7. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt.
Stk. 8. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§ 3. Kontingent
Stk. 1. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Stk. 2. Kontingentet betales helårligt og forfalder til betaling hvert år den 1. december. Kontingentet gælder det regnskabsår, der begynder den 1. april i det efterfølgende kalenderår.
Stk. 3. Hvert medlem indbetaler kontingentet på foreningens konto i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning om kontingentets størrelse.
Stk. 4. Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse eller eksklusion og eventuel formue forbliver i foreningen.

§ 4. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i efterårsferien (uge 42) og indvarsles ved e-mail til samtlige medlemmer senest 60 dage før. Det reviderede regnskab gøres tilgængeligt for medlemmerne senest 3o dage før.
Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Behandling af indkomne forslag.
5) fastsættelse af kontingent.
6) Valg af formand (hvert år).
7) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige år).
8) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år).
9) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år).
10) Valg af revisor (hvert år).
11) Eventuelt.

Stk. 4. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5. Medlemmer som ikke er i kontingentrestance er valgbare til bestyrelsen.
Stk. 6. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, jf. dog § 10.
Stk. 7. På generalforsamlingen træffes beslutninger af de mødte ved almindelig stemmeflertal, jf. dog § 10.
Stk. 8. I tilfælde af stemmelighed ved valg af formand og bestyrelsesmedlemmer, anses de på valg værende bestyrelsesmedlemmer og formand for genvalgte. I andre tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning. Er der på ny stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 9. Valg foregår skriftligt på forlangende.
Stk. 10. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag kan denne ikke på ny bringes op på samme generalforsamling.
Stk. 11. Hvert medlemskab, der ikke er i kontingentrestance, har én stemme på generalforsamlingen.
Stk. 12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 13. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel. Bestyrelsen skal afholde ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at en sådan anmodning er modtaget.

§ 6. Ledelse
Stk. 1. Foreningens ledelse består af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse.
Stk. 2. Bestyrelsen består af op til 5 personer.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
Stk. 5. Foreningen forpligtes ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 6. En enig bestyrelse kan meddele enkeltpersoner prokura, dvs. fuldmagt til at foretage dispositioner, der vedrører foreningens daglige drift.

§ 7. Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 8. Regnskabsår
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.
Stk. 2. Foreningens midler skal indsættes i bank, sparekasse e.lign.
Stk. 4. Kontantbeholdningen må ikke overstige 1.000,- kr.
Stk. 5. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
Stk. 6. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§ 9. Ændring af vedtægter eller foreningens opløsning
Stk. 1. Bestemmelser om foreningens ophør kan kun ske på én i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Ændring af disse vedtægter, eller foreningens opløsning, kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.
Stk. 3. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen eller foreningens opløsning vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.
Stk. 4. Foreningens eventuelle nettoformue skal ved foreningens opløsning udloddes til velgørende formål efter bestyrelsens beslutning.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. oktober 2017.